Tomasz Tokarski

Kandydat na Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP

Od początku studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracuję na rzecz studentów i rozwoju uczelni oraz zdobywam doświadczenie w obszarze szkolnictwa wyższego. Dzięki zaufaniu społeczności studenckiej, od 2013 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Reprezentuję blisko 12 tysięcy studentów KUL w organach kolegialnych Uniwersytetu oraz w ogólnopolskich i lokalnych porozumieniach studenckich. Ponadto od kilku lat współorganizuję Lubelskie Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia – Feliniada – KULturalia”. W latach 2014-2015 byłem Wiceprzewodniczącym ds. prawnych, a od 2016 roku jestem Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich, czyli autonomicznego porozumienia samorządów studenckich z uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Moją największą pasją jest przedsiębiorczość. Od 2012 roku aktywnie działam w Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club, pełniąc funkcję m.in. Przewodniczącego Regionu Lublin i Rzecznika Prasowego Centrali. W ramach Fundacji współtworzę co roku takie projekty jak np. Festiwal BOSS czy Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości. Od 2012 roku jestem organizatorem corocznej Gali Sukcesu, a także pomysłodawcą i Wiceprzewodniczącym Kapituły Konkursowej Nagrody „Lubelski Akant Przedsiębiorczości”, przyznawanej osobom lub podmiotom realizującym bądź wspierającym ideę przedsiębiorczości. W latach 2013-2014 byłem Dyrektorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie. Od 2016 roku jest Sekretarzem Społecznej Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Wojewodzie Lubelskim.

Zdecydowałem się kandydować na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ samorządność studencka w Polsce potrzebuje nowej wizji rozwoju!

Galeria

Program

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Jeśli los studentów nie jest Wam obojętny, jeśli macie pomysły i chcecie kreować otaczającą nas rzeczywistość, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czym powinien być Parlament Studentów RP, to bardzo się cieszę, że czytacie te słowa. Mamy bowiem wiele wspólnego.

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Wam program „Samorządność, z której chcemy być dumni”. Powstał on z myślą o kandydowaniu na Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP i stanowi kompleksowy plan rozwiązań, które należy wdrożyć w najbliższej kadencji. Program będzie nadal konsultowany – na spotkaniach programowych, podczas debat czy w trakcie bezpośrednich rozmów. Zachęcam więc do zgłaszania swoich sugestii.

Zapraszam do lektury i zapoznania się z wizją i głównymi założeniami mojego programu!

Ze studenckim pozdrowieniem,

tokarski-podpis

WIZJA

Podstawą sprawnego funkcjonowania każdej organizacji jest określenie celów i kierunków działań. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej potrzebuje klarownej wizji rozwoju, która pozytywne wpłynie na jego umiejscowienie i rolę w sektorze szkolnictwa wyższego.

Główne cele Parlamentu Studentów RP w najbliższej kadencji:

 1. Rewitalizacja marki i budowa pozytywnego wizerunku.
 2. Dbałość o wysokie standardy działań.
 3. Skuteczne i efektywne wsparcie dla studentów i samorządów studenckich.
 4. Aktywny udział w pracach nad Ustawą 2.0 oraz ciągłe zabieganie o prostudenckie zmiany w szkolnictwie wyższym.

Jaki powinien być Parlament Studentów RP w najbliższej kadencji?

– odpowiednio zarządzany;
– transparentny;
– kreatywny i aktywnie podejmujący działania;
– szanujący autonomię i otwarty na potrzeby samorządów studenckich;
– stanowiący forum wymiany dobrych praktyk;
– inicjujący ważne dyskusje;
– zdeterminowany do obrony praw studenta;
– skupiony wokół realnych i konkretnych problemów.

Parlament Studentów RP musi zadbać o odpowiednią kondycję samorządów studenckich. Bowiem silne i sprawnie działające samorządy studenckie to lepsze wsparcie dla studentów.

 

ZAŁOŻENIA

CZĘŚĆ 1

Tożsamość, wizerunek i polityka informacyjna

 1. aktualizacja misji, wizji, wartości i celów PSRP;
 2. opracowanie i wprowadzenie szczegółowej identyfikacji wizualnej PSRP;
 3. modernizacja strony internetowej PSRP;
 4. przeprowadzenie kampanii społecznych promujących działalność PSRP i samorządów studenckich;
 5. opracowanie publikacji nt. samorządności studenckiej w Polsce i historii PSRP;
 6. efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarówno w sposób bezpośredni jak i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i rozwiązań (np. aplikacja mobilna);
 7. cykliczne wydawanie Magazynu PSRP i publikacji związanych z działalnością studencką;
 8. aktualizacja lub przebudowa portali tematycznych (Centrum Wsparcia Studenta, Portal Praw Studenta, Wiki PSRP, Akademia PSRP, Lepsze Praktyki, Kredyt Studencki);
 9. rzetelna współpraca z mediami;
 10. stała obecność PSRP jako reprezentanta ogółu studentów w przestrzeni publicznej.

Organizacja pracy i wysokie standardy działań

 1. uporządkowanie spraw formalnych i organizacyjnych;
 2. modernizacja biura PSRP;
 3. otwarte posiedzenia Rady Studentów w ośrodkach akademickich;
 4. poszerzenie kompetencji Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej;
 5. stworzenie kompetentnej i skutecznej Rady Wykonawczej (zespołu ekspertów w swoich dziedzinach);
 6. doprecyzowanie kompetencji i usprawnienie prac komisji zadaniowych PSRP;
 7. wzmocnienie instytucji Rzecznika Praw Studenta;
 8. zbudowanie profesjonalnego zespołu prasowego;
 9. usprawnienie rekrutacji do PSRP;
 10. wprowadzenie kodeksu etyki PSRP;
 11. zapewnienie przejrzystości finansowej i wypracowanie zasad kontroli finansów PSRP;
 12. ewaluacja i ocena funkcjonowania PSRP wśród studentów i samorządów studenckich.

CZĘŚĆ 2

Realne wsparcie studentów

 1. przeprowadzenie kampanii społecznych dot. praw i obowiązków studenta oraz roli Rzecznika Praw Studenta;
 2. monitoring ofert wspierających przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, wartościowanie ich ze względu na atrakcyjność dla studentów oraz promowanie poprzez tworzenie kompendium wiedzy;
 3. stworzenie oferty praktyk i staży z uwzględnieniem specyfiki uczelni;
 4. stworzenie vademecum dot. zagadnień socjalnych;
 5. tworzenie sprzyjających warunków do studiowania dla osób z niepełnosprawnością;
 6. wprowadzenie ustawowych „gwarancji” dla studentów uczelni likwidowanych.

Efektywna współpraca ze środowiskiem samorządów studenckich

 1. przeprowadzenie badań potrzeb i oczekiwań studentów wobec samorządności studenckiej oraz samorządów studenckich wobec PSRP;
 2. umożliwienie większego udziału poszczególnych samorządów studenckich w kreowaniu ogólnopolskiego ruchu studenckiego;
 3. kontynuacja obecnych lub wdrożenie nowych projektów w dziedzinie wsparcia samorządów studenckich;
 4. podniesienie jakości Konwentu Przewodniczących i Krajowej Konferencji PSRP;
 5. wprowadzenie indywidualnej i specjalistycznej ścieżki szkoleniowej dla liderów samorządów studenckich;
 6. opracowanie programu motywacyjnego do działania w samorządach studenckich;
 7. opracowanie vademecum dobrych praktyk w zakresie organizacji imprez studenckich;
 8. usprawnienie wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy samorządami studenckimi;
 9. stworzenie Funduszu Wsparcia dla samorządów studenckich z mniejszych uczelni;
 10. cykliczne spotkania z komisjami branżowymi i porozumieniami lokalnymi;
 11. pomoc prawna, doradztwo organizacyjne oraz wsparcie logistyczne i promocyjne dla komisji branżowych i porozumień lokalnych;
 12. reaktywacja programu koordynatorów regionalnych;
 13. rozwój platformy szkoleniowej PSRP;
 14. konsultowanie aktów prawnych opiniowanych przez Radę Studentów ze środowiskiem studenckim.

CZĘŚĆ 3

Wpływ na szkolnictwo wyższe

 1. identyfikacja kluczowych problemów szkolnictwa wyższego;
 2. organizacja konferencji poświęconej debacie ideowej nt. Ustawy 2.0;
 3. organizacja spotkań konsultacyjnych dot. studenckich postulatów do Ustawy 2.0 w głównych ośrodkach akademickich;
 4. wypracowanie i przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego studenckiej wizji szkolnictwa wyższego (finansowanie szkolnictwa wyższego, jakość kształcenia, przedsiębiorczość studentów czy model dystrybuowania pomocy materialnej).

Relacje zewnętrzne

 1. cykliczne spotkania z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. spotkania z przedstawicielami ministerstw, pod które podlegają tzw. uczelnie resortowe;
 3. przedstawianie stanowisk środowiska studenckiego podczas posiedzeń Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 4. ścisła współpraca z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną;
 5. stała i efektywna obecność w komisjach Sejmu i Senatu;
 6. współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów;
 7. współpraca z ogólnopolskimi organizacjami studenckimi;
 8. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Działalność międzynarodowa

 1. współpraca z European Students’ Union oraz krajowymi reprezentacjami studentów;
 2. gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie dobrych praktyk z zagranicy;
 3. promowanie międzynarodowych programów stypendialnych i naukowych wśród studentów.

Kontakt

Tomasz Tokarski
mobile: +48 530-282-874
e-mail: tomaszkrzysztof.tokarski@gmail.com